Middl East & Europe & CIS & Africa
jun2.liang@changhong.com
Asia & North America & Oceania
hengping.xu@changhong.com